Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie parków wpisanych do rejestru zabytków

Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie parków wpisanych do rejestru zabytków

Zajmujemy się wycinką oraz pielęgnacją drzew na terenie parków wpisanych do rejestru zabytków.

Nasza firma spełnia wszystkie wymagania stawiane przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych:

§  23.  1. Prace o  charakterze technicznym w  zakresie, o którym mowa w ust. 1, może prowadzić osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków.